tozsamosc-mezczyzny
Tomasz Malkiewicz

Co wzmacnia tożsamość mężczyzny?

Rozwój osobisty
Kim jest współczesny mężczyzna? Jakimi wartościami się kieruje i jakie czynniki mają na niego wpływ? Pytania te stawiane są obecnie w wielu środowiskach społecznych. Dzisiejsze kościoły składają się w większości z kobiet. Mężczyźni stanowią w nich mniej liczną grupę osób zaangażowanych. Zarówno społeczeństwo, jak i kościół szukają odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby ten proces osłabienia roli mężczyzny powstrzymać. Jakiego rodzaju wzmocnienia i wsparcia potrzebuje mężczyzna w dzisiejszym świecie?

Do podobnych refleksji przynaglają nas różne zjawiska społeczne. Przez lata obserwowano brak zaangażowania mężczyzn w realizację zadań ojcowskich w swoich rodzinach. Widoczna jest także postawa ucieczki od odpowiedzialności za powierzone zadania czy za spotykanych ludzi – na płaszczyźnie społecznej, zawodowej itd. Wreszcie coraz bardziej dostrzegalny jest negatywny wpływ niektórych trendów i popkultury wynikający z procesu globalizacji. W kontekście przemian społecznych w naszym kraju widać, jak mocno destrukcyjne są takie zjawiska jak wysokie bezrobocie, emigracja zarobkowa czy reforma emerytalna. Wśród przyczyn obecnego stanu rzeczy trzeba również wymienić słaby przekaz pokoleniowy. Nasi ojcowie w czasach komunizmu mierzyli się z negatywnymi wpływami systemu, który kształtował w ludziach postawy lęku, poddania, braku decyzyjności i braku odpowiedzialności.

Przyjmując ojcowskie Boże dziedzictwo, pozwalamy, aby w naszym życiu sam Bóg kształtował nasze męskie serca

Ojcostwo dotyczy obecności

Współczesny mężczyzna musi stawiać czoła licznym problemom: jak dobrze wypełnić rolę ojca i męża w rodzinie, jak znaleźć pracę, jak być dobrym szefem czy pracownikiem w firmie, jak być aktywnym i skutecznym członkiem kościoła, jak sprostać wszystkim współczesnym wyzwaniom. Wielu mężczyzn nie doświadczyło w rodzinnym domu ciepła, troskliwej miłości i obecności swojego ojca. Brak właściwych wzorców i wychowania powoduje często frustrację w konfrontacji z rzeczywistością. To z kolei prowadzi do ucieczki od odpowiedzialności, jaką stawiają przed mężczyznami ich rodziny czy społeczeństwo. Zaburzone relacje w dzieciństwie często skutkują w dorosłym życiu brakiem pewności siebie, brakiem poczucia wartości, nieumiejętnością nawiązywania relacji, brakiem zaufania. Nieobecność ojca w domu może być swego rodzaju wzorcem, który powiela się we własnej rodzinie. Wtedy kobiety przejmują wiele ról przypisanych mężczyznom, co w swojej istocie pogłębia problem. Czym innym są społeczne procesy prowadzące do równości, a czym innym zjawisko wycofywania się mężczyzn ze swoich ról.

Prawdziwy obraz usuwa fałsz

W relacji z ziemskim ojcem kształtuje się w nas prawdziwy obraz Boga jako Ojca. Z powodu niewłaściwych wzorców wielu mężczyznom trudno jest odkryć Bożą miłość i jej doświadczyć. A jest ona źródłem i podstawą funkcjonowania ojca w rodzinie, przekazywania wiary, jak i podejmowania odpowiedzialności za służbę w kościele. Deficyty z domu rodzinnego prowadzą do zafałszowania prawdziwego obrazu Boga i Jego zamiarów. To często przekłada się u mężczyzny na sposób myślenia o sobie samym, o drugim człowieku i o Bogu.

Boża miłość jest źródłem funkcjonowania ojca w rodzinie, przekazywania wiary i podejmowania odpowiedzialności za służbę w kościele

Biblia zaprasza nas do poznania prawdy, poznania Boga i Jego zamiarów wobec nas. Mężczyźni często postrzegają Boga przez pryzmat stereotypów, które zostały wypracowane przez lata w rodzinach i w samym kościele. Obraz Jezusa mylnie postrzeganego jako słaby i przegrany, przedstawianego w sztuce z owieczkami, z dziećmi na rękach czy w towarzystwie niewiast – to mało atrakcyjny model męskości. Nie sprzyja on odkrywaniu prawdziwego Jezusa Chrystusa ani własnej tożsamości.

Obecny, kochający i odważny

W Ewangeliach sam Jezus mówi: Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi (Ew. Jana 8:32). Wyzwalające jest dla nas poznanie prawdziwego obrazu Boga. Zafałszowany obraz Boga nie pozwala nam, mężczyznom, odkryć tego, co najważniejsze – własnej tożsamości. Biblia pokazuje nam obraz Boga Stwórcy, który z miłości zaplanował i przeznaczył nas do bliskości ze sobą. Bóg objawił się Mojżeszowi poprzez imię, w którym zawiera się Jego istota (zob. Ks. Wyj. 3:13–15). Bóg komunikuje, że jest zawsze blisko, i potwierdza to przez Jezusa Chrystusa jako Emanuela, co oznacza „Bóg z nami” (zob. Ks. Izaj. 7:14). Obraz Boga Jahwe w Biblii to obraz pełnego pasji i fantazji Stworzyciela. Jest On dzielnym wojownikiem, obrońcą słabych i opuszczonych, odważnym i mocnym: Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną (Psalm 46:8, BT). Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą (Ks. Jer. 20:11a, BT). Bóg jest wojownikiem walczącym ze złem (zob. Obj. Jana 19:11–16).

Abyśmy dostrzegli pełnię prawdy o Bogu, Biblia ukazuje nam również, że ma On wrażliwe, kochające serce, jest pełen troski i ciepła (zob. Ks. Oz. 11:1–4). Bóg jest przebaczający i miłosierny (zob. Ks. Mich. 7:18–20). Jest również przedstawiony jako romantyczny i czuły kochanek (zob. PnP 4:1–16). Misja Jezusa Chrystusa przede wszystkim obrazuje Boga pochylającego się nad ludzką krzywdą, chorobami i potrzebami. Bóg przeciwstawia się także niesprawiedliwości i obłudzie (zob. Ew. Łuk. 13:10–17).

Ojcowskie dziedzictwo

To bogactwo inspiracji wypływającej z Pisma Świętego sprawia, że mężczyzna może odkrywać swoją prawdziwą tożsamość. Jest ona przepełniona wartościami nadanymi, przekazanymi jako ojcowskie dziedzictwo. Przyjmując je, pozwalamy, aby w naszym życiu sam Bóg kształtował nasze męskie serca i wypełnił wszystkie nasze braki. On chce być dla nas pomocą i wsparciem w pokonywaniu przeciwności i obiecuje, że zawsze będzie z nami. Pomoc w odkrywaniu właściwych ról w życiu mężczyzny wiąże się nierozerwalnie z odkrywaniem własnej tożsamości. Ważne jest, aby brać pod uwagę człowieka jako całość: w sferze fizycznej, emocjonalnej i duchowej.

Ukochany syn, któremu się uda

W Jezusie Chrystusie Bóg chce wypełnić wszystkie swoje obietnice i dać nam nowe życie. Biblia jest jednym wielkim przesłaniem Boga do człowieka, które mówi: „Jesteś moim ukochanym synem, chcianym i akceptowanym, przeznaczonym do czynienia dobra. Masz wszystko, czego ci potrzeba. Jestem z tobą, pokonasz wszystkie przeciwności z moją pomocą. Nigdy cię nie opuszczę i przygotowałem dla ciebie wszystko, co najlepsze”. Bóg pragnie w ten sposób wzmocnić każdego mężczyznę. Tak, abyśmy mogli realizować wszelkie zadania, które mamy do wypełnienia w rodzinie, społeczeństwie i kościele.