bog-ktory-wypelnia-obietnice
David Parsons

Bóg, który wypełnia obietnice

Izrael
Biblia to niezwykła Księga, która przekazuje historię naprawdę zdumiewającego narodu. I nie jest ona zbiorem opowiadań czy baśni. Jest natomiast wiarygodnym Słowem Boga. W tym kontekście współczesny powrót narodu izraelskiego do własnej ziemi stanowi dowód wiarygodności Biblii. Jest także dowodem wierności Boga względem Jego obietnic i Jego wszechpotężnego panowania nad historią narodów.

Naród żydowski to niezwykła grupa ludzi. Rozważmy chociażby fakt, że został gwałtem wyrzucony ze swojej ziemi nie tylko raz, ale dwa razy. I praktycznie za każdym razem wracał – w celu ustanowienia swojego narodowego bytu. Moglibyśmy długo szukać, a nie znajdziemy innego narodu, który dokonałby czegoś takiego, nawet jednokrotnie. Żydzi to zrobili – i to dwa razy.

Kolejnym argumentem, który czyni naród żydowski jeszcze bardziej niezwykłym, jest to, że darował całej ludzkości Księgę, która mówi o tym, co się wydarzy, jeszcze zanim cokolwiek się w danej sprawie stanie. Ta Księga, Biblia, zapowiada również dwa wydarzenia: wyjście narodu żydowskiego z jego ziemi i powrót do niej. Pierwszy jest powrót z Babilonu, a drugi – ze wszystkich krańców ziemi.

Wiarygodne Słowa Boga

Te fakty możemy sprawdzić historycznie. Starożytny naród żydowski po raz pierwszy został uprowadzony do niewoli babilońskiej, z której powrócił na przestrzeni dwóch pokoleń, po 70 latach. W drugim przypadku Rzymianie siłą zmusili Żydów do opuszczenia własnej ziemi i doprowadzili do ich rozproszenia między wszystkie narody. W rozproszeniu Żydzi żyli przez blisko 2000 lat, zanim nastąpił drugi powrót, w czasach nam współczesnych, nazywany Erec Israel. Na przestrzeni ostatnich 120 lat więcej niż 3,5 mln. Żydów powróciło do ziemi Izraela ze wszystkich krańców świata: z Północy, Południa, Wschodu i Zachodu. Nastąpiło dosłowne wypełnienie się Bożych obietnic, takich jak ta: Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię. Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi! (Ks. Izaj. 43:5–6).

Precyzyjne obietnice

Obecnie, kiedy przyglądamy się proroczym fragmentom Słowa Bożego, które dotyczą wielkiego powrotu Żydów do własnej ziemi w czasach ostatecznych, możemy zobaczyć wypełnianie się tych proroctw. Dokonuje się ono w sposób bardzo precyzyjny i szczegółowy. Przykładowo, Żydzi przybywają do ziemi ojców z ponad 100 krajów, mówią setkami języków – a w Księdze Sofoniasza (zob. Ks. Sof. 3:9) znajdujemy obietnicę, że Bóg przywróci starożytny język hebrajski. Nastąpiło ożywienie martwego, nieużywanego języka. W przypadku tak rozproszonego narodu jest to coś unikalnego w całej historii ludzkości.

Następny werset Księgi Sofoniasza (3:10) dokładnie wskazuje na powrót Żydów z dzisiejszej Etiopii. Natomiast w Księdze Izajasza czytamy o powrocie Żydów z kraju Synitów, czyli współczesnych Chin (zob. Ks. Izaj. 49:12). Zadziwiający jest fakt, że kiedy te słowa zostały napisane 2700 lat temu, Żydzi nie zamieszkiwali wspomnianych tu krajów. To wszystko dzieje się dzisiaj, na naszych oczach.

Na naszych oczach

W Księdze Jeremiasza (31:8–9) czytamy, że pomiędzy powracającymi będą kobiety z dziećmi oraz kobiety brzemienne. Interesujące jest to, że w maju 1991 r., podczas szybkiego transportu blisko 15 tys. etiopskich Żydów do Izraela, było wśród nich pięć matek, które urodziły dzieci na pokładzie samolotów w trakcie podróży do Izraela. Biblia bardzo dokładnie opisuje, w jaki sposób Żydzi będą powracali do swojej ziemi w dniach ostatecznych. Izajasz zapowiada, że będą zmierzać do domu drogą morską i powietrzną: Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębie do swoich gołębników? Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną na przedzie, aby przywieźć twoich synów z daleka; wiozą z sobą swoje srebro i złoto dla imienia Pana, twojego Boga, i dla Świętego Izraelskiego, bo chce cię uświetnić (Ks. Izaj. 60:8–9).

Biblia zapowiada dwa wydarzenia: wyjście narodu żydowskiego z jego ziemi i powrót do niej. Pierwszy jest powrót z Babilonu, a drugi – ze wszystkich krańców ziemi

Wiek okrętów

W tym kontekście cały 60 rozdział Księgi Izajasza mówi o wielkim powrocie Żydów do Izraela w czasach ostatecznych. Centralną rolę będzie w tym wydarzeniu odgrywało ustanowienie Królestwa Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Widzimy to jasno w wersecie 4: Podnieś oczy i spojrzyj wokoło: Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie, twoi synowie przychodzą z daleka, a twoje córki niesione są na rękach. Po czym następują słowa, które mówią o okrętach tartezyjskich. Wyrażenie to opisuje starożytny sposób przemieszczania się ludzi drogą morską. Tego typu okręty budowano, aby nie tylko przemierzyć Morze Śródziemne, ale także wypłynąć na szersze wody. Statki te były na tyle potężne, że pozwalały na wypłynięcie przez cieśninę Gibraltar na wody Oceanu Atlantyckiego. Okręt tartezyjski to największy wówczas środek transportu morskiego.

Rzeczywiście, kiedy rozpoczęła się ta potężna fala powrotu Żydów do ich ziemi, około 120 lat temu, przez pierwszych 60 lat głównym środkiem transportu były okręty. Wielu przybywało do tej ziemi poprzez stary port w Jaffie. To ten sam mały port, który znamy z historii Jonasza uciekającego przed Bogiem. Dopiero później Brytyjczycy wybudowali większy port w Hajfie, przez który docierały do Izraela kolejne transporty Żydów. To jednak sprawiało, że łatwo było te miejsca blokować. W czasie II wojny światowej wyłapywano tam Żydów uciekających z Europy, z rąk nazistów. W rezultacie statki z Żydami uciekającymi przed hitlerowską zagładą zatrzymywały się w innych miejscach wybrzeża, by w ciemności Żydzi desperacko dopływali do skalnego brzegu. Era Żydów wracających do swej ziemi głównie statkami przyjęła dramatyczny wymiar tuż przed powstaniem państwa Izrael.

Era samolotów

Kiedy w 1948 r. Izrael powstał jako państwo, uzyskał wolność, aby sprowadzić tak wielu Żydów, jak to tylko możliwe. W ciągu ostatnich 60 lat ten wielki powrót większości Żydów dokonał się za pomocą samolotów. Dokładnie tak, jak napisał to prorok Izajasz: Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębie do swoich gołębników? (Ks. Izaj. 60:8).

Największym portem lotniczym w tym czasie było lotnisko Ben Guriona, przez które każdego roku przybywają do Izraela tysiące nowych osadników. Warto dodać, że w tym okresie miało miejsce kilka potężnych fal powrotu. Należy do nich powrót blisko 800 tys. Żydów z krajów arabskich na początku lat 50. Kolejna fala to powrót Żydów etiopskich, a ostatnia – ponad 1 mln Żydów rosyjskojęzycznych, którzy przybyli drogą lotniczą ze Związku Radzieckiego w 1989 r., tuż przed upadkiem komunizmu.

Współczesny wielki powrót narodu żydowskiego do własnej ziemi niesie z sobą szczególną obietnicę dla Izraela i dla świata. Zapowiada szybkie nadejście Królestwa Mesjasza, Jezusa Chrystusa

Ponadto miały miejsce tzw. ciche powroty Żydów z krajów takich jak Iran, Jemen czy Kuba. Obecnie obserwujemy kolejny wzrost powrotu Żydów z Europy. Powodem jest narastający antysemityzm i muzułmańska propaganda. Powrót wielu Żydów z krajów Europy Zachodniej jest też stymulowany przez globalne zachwianie ekonomii i nowe możliwości, jakie daje obecnie państwo Izrael. Niedawno rozpoczął się powrót Żydów z Dalekiego Wschodu, np. z Indii oraz Chin. Członkowie tych różnorodnych społeczności przybywają z całego świata i każdego dnia lądują na lotnisku Ben Guriona. W hali przylotów są radośnie witani przez przyjaciół i krewnych na ziemi przodków.

Zatem jak niezwykłe jest czytanie starotestamentowych opisów tego powrotu Żydów, który dzieje się teraz, na naszych oczach. Wcześniej drogą morską, a obecnie powietrzną. Pan Bóg w sposób tak szczegółowy i dokładny, w wyznaczonym przez siebie czasie, realizuje ten wielki powrót Żydów do ziemi Izraela.

Serce Aliyah

Izraelici zaadoptowali z Biblii szczególne hebrajskie słowo, by opisać ten proces powrotu do swojej ziemi. Nazwali go Aliyah (co oznacza „powrót”). Słowo to było używane w czasach starożytnych w odniesieniu do Żydów pielgrzymujących do Jerozolimy ze względu na największe biblijne święta: Paschę, Szawuot i Święto Namiotów. Z związku z tym wielu Żydów nadaje procesowi Aliyah znaczenie duchowe, równolegle do fizycznego aktu powrotu do ojczyzny. Wielu uznaje go również jako akt teshuva (pokuty) i powrotu do Boga. Wierzą, że Bóg przyciąga ich z powrotem do ich ziemi, ale nade wszystko do siebie samego.

Współczesny wielki powrót narodu żydowskiego do własnej ziemi niesie z sobą szczególną obietnicę dla Izraela i dla świata. Nade wszystko zapowiada szybkie nadejście Królestwa Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Jest również niepodważalnym dowodem prawdziwości Bożego Słowa. Pokazuje Bożą wierność względem Jego obietnic, które wypełniają się z wielką dokładnością i precyzją. Widzimy w tym również Bożą dobroć i przychylność, jak opisuje to prorok Izajasz: Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel (Ks. Izaj. 54:7–8).

Bóg Panem historii

Ten wielki powrót przedstawia również Boga jako Pana historii. On panuje nad wszelkimi ludzkimi sprawami. I nawet jeśli obecnie większość świata nie akceptuje powrotu Żydów do ich ojczyzny, sam Bóg suwerennie ten powrót realizuje. Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich, i mówcie: Ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody (Ks. Jer. 31:10). To oznacza, że żyjemy w absolutnie niezwykłych czasach. To zarówno ekscytujące, jak i wynagradzające, by być zaangażowanym w ten wielki powrót narodu żydowskiego. Bóg zaprasza nas do partnerstwa. Do tego, aby modlić się i praktycznie pomóc Żydom wrócić do domu.

David Parsons jest dyrektorem Wydziału Mediów ICEJ (Międzynarodowej Chrześcijańskiej Ambasady w Jerozolimie) oraz redaktorem współpracującym z „The Jerusalem Post Christian Edition”. Mieszka w Jerozolimie.
Artykuł ukazał się w „Word from Jerusalem”, czasopiśmie wydawanym przez Międzynarodową Chrześcijańską Ambasadę w Jerozolimie, www.icej.org.
Międzynarodowa Chrześcijańska Ambasada w Jerozolimie od ponad 30 lat jest zaangażowana w powrót Żydów do ich ziemi. W tym czasie udzielono pomocy ponad 115 tys. Żydów, aby umożliwić im powrót do Izraela. Obecnie Ambasada pomaga wielu Żydom z Europy uciec przed antysemityzmem i muzułmańską propagandą. Sponsoruje przyloty Żydom z Ukrainy, szukającym schronienia z powodu tamtejszego kryzysu politycznego. W równym stopniu pomaga Żydom powracającym z Indii i Chin, którzy pragną dołączyć do swojego narodu w swojej ziemi.