szacunek-i-blogoslawienstwo
Asher Intrater

Szacunek i błogosławieństwo

Sam na sam

W Dziesięciu Przykazaniach znajdujemy dwa odniesienia do duchowego wpływu rodziców na dzieci. Może to być dobry lub zły wpływ. Jeden fragment mówi o winie ojców i jej skutkach: (…) który karze winę ojców na synach (Ks. Wyj. 20:5), drugi zaś o błogosławieństwie, które może być udziałem synów i córek: Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi (Ks. Wyj. 20:12).

Negatywne dziedzictwo duchowe przekazywane z rodziców na dzieci to w biblijnym rozumieniu „przekleństwo”, zaś pozytywne dziedzictwo to „błogosławieństwo”. Jeżeli odkryjemy, że znajdujemy się pod przekleństwem, musimy nawrócić się z naszych grzechów, przebaczyć i złamać negatywne dziedzictwo poprzednich pokoleń.

Klucz do szczęśliwego przejścia z dzieciństwa w dorosłość to uświadomienie sobie, które wpływy naszych rodziców są pozytywne, a które negatywne. Następnie należy odrzucić te negatywne, czyli złamać przekleństwa. Jest to możliwe tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. A co z błogosławieństwami? Odpowiedź zawiera się w jednym słowie: szacunek.

Szanować to inaczej przyjmować błogosławieństwo. Kiedy szanujemy autorytet – przyjmujemy błogosławieństwo dla naszego życia. Kiedy szanujemy osoby ustanowione nad nami, wyżej postawione w hierarchii, spływa na nas ich błogosławieństwo. Przepływ ten odbywa się zarówno w górę, jak i w dół. Może być on dobry lub zły.

Apostoł Paweł odnosi się do tej zasady w Liście do Efezjan: Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą (List do Efez. 6:2). Kwestia szacunku dla autorytetów dotyczy nie tylko samego rodzicielstwa. Apostoł Paweł wyjaśnia, że przepływ autorytetu odnosi się do czterech głównych dziedzin życia: rodziny (List do Efez. 5:21–6:4), pracy (List do Efez. 6:5–6:9), władz państwa (List do Rzym. 13:1–7) i kościoła (1 List do Tym. 3:1–13; 5:17; List do Hebr. 13:17). Zaś błogosławieństwa wynikające z szacunku dotyczą nie tylko długości naszego życia, ale również jego jakości w każdej dziedzinie.

Oby Bóg udzielił nam łaski i mądrości, byśmy wiedzieli, kiedy usunąć się spod niezdrowego autorytetu, aby nie zostać zranionym; kiedy odrzucić negatywne wpływy, aby złamać przekleństwo; kiedy okazać szacunek osobom z autorytetem, by otrzymać błogosławieństwo.

Wszystkie błogosławieństwa otrzymane poprzez szacunek dla ziemskich władz są niedoskonałe i cząstkowe. Możemy też jednak otrzymać błogosławieństwa bezpośrednio z Nieba, oddając cześć Bogu przez uwielbienie i chwałę: Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen (Obj. Jana 7:12). Kiedy nasze uwielbienie i chwała wznoszą się do Boga, wylewa On na nas swoje błogosławieństwa w chwalebny, potężny sposób.