jak wyrazić bogu
Alina Wieja

Jak wyrazić Bogu, że naprawdę Go kochamy?

Bliżej Boga
Wiele się mówi o Bożej miłości do każdego człowieka. Coraz mniej jednak mówi się o tym, jak możemy prawdziwie okazywać Bogu miłość w sposób dla nas realny, by nie ulegać tylko sentymentalnym uniesieniom. Z natury kobietom łatwiej jest wyrażać Bogu miłość emocjonalnie. Mężczyźni nie do końca radzą sobie z tego rodzaju ekspresją miłości do Boga. Nie odnajdują się w sentymentalnym jej wyrażaniu. Bez zrozumienia, co znaczy kochać Boga prawdziwie, mężczyźni częściej niż kobiety rezygnują z jakichkolwiek prób wyrażania Bogu miłości.

Przykład miłości Jezusa do Boga Ojca

Co sprawia, że nasza miłość dotyka Bożego serca? Istoty Bożych oczekiwań względem nas najlepiej poszukać w Piśmie Świętym. Co sam Pan Jezus mówił na temat miłości do Niego i do Ojca w Niebie? W Ewangelii św. Jana bardzo konkretnie zwraca się On do grupy 12 silnych, racjonalnie myślących mężczyzn: Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie (Ew. Jana 14:15). W samym 14 rozdziale Jezus powtarza tę myśl aż czterokrotnie. W wierszu 31 podsumowuje ją w oparciu o własny przykład. Jezus podkreśla dobitnie, że świat może poznać Jego miłość do Ojca poprzez to, że czyni On wszystko według poleceń Ojca. Nie mówi ani o sentymentalnej miłości, ani o mistycznych uniesieniach. Mówi o wyrażaniu miłości w czynach posłuszeństwa, przez wykonywanie tylko tego, co Ojciec Mu zlecił. Pan Jezus wiele mówił o słuchaniu Boga, rozpoznawaniu danych przez Niego zleceń i ich wykonywaniu. Wskazywał na zachowywanie w sercu Bożych wartości i przykazań. Jezus niczego z poleceń Ojca nie odwołał, wszystko wypełnił, a w wielu kwestiach podnosił poprzeczkę jeszcze wyżej.

Co sprawia, że nasza miłość dotyka Bożego serca?

Miłość prawdziwego naśladowcy Chrystusa

Pan Jezus mówił o wartościach i standardach prawdziwego swojego naśladowcy: Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce […] (Ew. Mat. 7:24–29). Nasze ludzkie życie przyrównał do wznoszonej budowli i do tego obrazu się odwołał. Naśladowcy Jezusa to ci, którzy zbudowali dom swojego życia na skale. Apostoł Paweł w Liście do Koryntian tłumaczy, że tą Skałą jest sam Jezus Chrystus: Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus (1 List do Kor. 3:11). Jezus jest Skałą, ale też Słowem ucieleśnionym, wprowadzonym w życie. On sam jest doskonałym przykładem tego, czego nauczał.

Dzieła zrodzone z miłości

Dzisiaj, nawet jeśli ludzie zgadzają się z Bożymi wartościami, zaledwie garstka wprowadza je w życie. Wielu zna Słowo Boga, ale nie postępuje według niego. Warto przemyśleć najważniejszą dla nas kwestię: nie da się kochać Boga, równocześnie ignorując to, co On do nas mówi i co nam poleca wykonać.

Tak jak każda budowla, nasze osobiste życie potrzebuje dobrego fundamentu. Dom życia postawiony na złym fundamencie nie utrzyma konstrukcji zbudowanej z teoretycznych wartości. Taka budowla runie w czasie burzy życiowych doświadczeń. Warto też wiedzieć, że dla Boga ważne są także materiały, z jakich ta budowla jest wznoszona. Bóg odbiera naszą miłość w dziełach, w których tylko Jemu oddana jest chwała; w każdym żywym, bo zrodzonym z miłości do Niego czynie (List do Kol. 1:10). „Żywe” dzieła to te, w których jest pełnia owocu Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Żywe uczynki wypierają z życia to, co martwe i chore, a słowa życia przynoszą prawdziwe Życie – zrodzone z miłości!