tetrada-krwawego-ksiezyca
Henryk Wieja

Tetrada krwawego księżyca

Bliżej Boga
Żyjemy w fascynujących czasach. Uważam, że są to najciekawsze czasy w historii nowożytnej. Jesteśmy świadkami niespotykanego nagromadzenia gwałtownych wydarzeń, które nakładają się na siebie. Obserwujemy je równocześnie w wymiarze kataklizmów w środowisku naturalnym, konfliktów wojennych między narodami, spełnienia proroctw o powrocie narodu wybranego do swojej ziemi oraz radykalnych przemian w Kościele.

Duch Boży w Księdze Daniela mówi: Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. A roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania (Ks. Dan. 11:32b–33a). Ludzie roztropni wywodzący się z Bożego ludu będą dostrzegać pewne zjawiska i rozpoznawać znaki, wyciągać z nich wnioski i nieść otuchę. Jednak równocześnie będą pobudzać ludzi wierzących do jeszcze większej czujności.

W okresie tegorocznej Paschy weszliśmy w niezwykły okres kolejnych dwóch lat, którym towarzyszyć będą niezwykłe zjawiska na niebie o charakterze biblijnych znaków. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale (Ew. Łuk. 21:25). Byliśmy świadkami dwóch potężnych, niszczycielskich tsunami: w 2011 r. w Indonezji i w 2013 r. w Japonii. Ewangelista Łukasz dalej pisze: Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze (Ew. Łuk. 21:26–28).

Żyjemy w szczególnych czasach, jako jedno z najbardziej uprzywilejowanych pokoleń ludzkości. Na naszych oczach dzieją się rzeczy, o których czytamy w Biblii. Słowo Boże zapowiada, że zobaczymy znaki […] i słupy dymu (Ks. Joela 3:3) – widzieliśmy np. erupcję wulkanu w Islandii 2010 r. Ewangelia zapowiada, że zahuczy morze (Ew. Łuk. 21:25) – wiemy o tsunami w Indonezji i Japonii. Czytamy również, że będą występowały trzęsienia ziemi (Ew. Łuk. 21:11). Biblia informuje także o konfliktach między narodami (zob. Ew. Łuk. 21:10), ale mało tego – będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach (Ew. Łuk. 21:25). Bóg mówi w swoim Słowie, że nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie (Ew. Łuk. 21:32b), zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana (Ks. Mal. 3:23b).

We wtorek 15 kwietnia br. rozpoczęła się tetrada krwawego księżyca. Przez dwa kolejne lata, zarówno w 2014, jak i w 2015 r. – i co fascynujące – w pierwszym dniu Paschy, a potem w pierwszym dniu świąt Sukkot, będzie miało miejsce to wyjątkowe zjawisko. W zeszłym roku organizacja NASA (Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej w USA) podała na swojej stronie internetowej, że nastąpi wyjątkowe zjawisko – eklipsa (Słońce, Ziemia i Księżyc ustawią się w jednej linii). Księżyc nie zostanie całkowicie zaćmiony, ale będzie odbijał światło, które zobaczymy w krwawym, czerwonym kolorze. Stanie się tak, ponieważ ugięcie podczerwieni sprawi, że Księżyc przez krótki czas, kiedy będzie przechodził przez cień Ziemi, zajaśnieje na czerwono. Słowo Boże w Księgach: Objawienia, Daniela i Izajasza, a także w Ewangeliach wielokrotnie przestrzega, że właśnie ten znak krwawego księżyca będzie znakiem szczególnym.

Historycy zaczęli poszukiwać, czy zjawisko takie zauważono już wcześniej. Okazało się, że w ciągu ostatnich kilkuset lat wystąpiło ono tylko trzy razy. W każdym z przypadków było związane z historią narodu izraelskiego.

W 1492 r. zjawisko to miało miejsce w czasie inkwizycji oraz przepędzenia Żydów z Hiszpanii. Za zrabowany Żydom majątek sfinansowano wyprawę Krzysztofa Kolumba (też Żyda), który „odkrył” Amerykę. W 1948 r. utworzono państwo Izrael. W 1967 r., w czasie wojny sześciodniowej, włączono Jerozolimę w obręb państwa Izrael i przeniesiono do niej stolicę nowożytnego Izraela.

Nadchodzi chwalebny czas dla Kościoła, dla Izraela, a nade wszystko czas uwielbienia naszego Boga

Co się wydarzy tym razem? Nie wiem, ale Bóg wie. Jeżeli do tej pory te trzy wydarzenia były związane z narodem izraelskim, to nas, Kościół, pobudza to do szczególnej czujności. Bóg ustanowił strażników na murach Jerozolimy, by prosili nie tylko o pokój, ale także o coś szczególnego, co ma nastąpić. Duch Boży w Księdze Joela mówi: I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana (Ks. Joela 3:3–4; pogrubienie dodano). Jesteśmy obserwatorami tych szczególnych znaków na niebie.

Po wystąpieniu w 2014 r. krwawego księżyca dwukrotnie, w pierwszy dzień Paschy i w pierwszy dzień Sukkot (Święta Namiotów), nastąpi zaćmienie Słońca, które będzie miało miejsce 20 marca 2015 r. (w pierwszym dniu kalendarzowego roku żydowskiego). Drugie zaćmienie Słońca zdarzy się we wrześniu, w Święto Trąb. A więc bieżące wydarzenia potwierdzają to, co mówi biblijny prorok Joel: to zaćmienie Słońca i cztery krwawe księżyce, z których pierwszy widoczny był 15 kwietnia 2014 r.

W ciągu 500 lat taka złożoność miała miejsce tylko trzy razy. Teraz będziemy mogli ją oglądać po raz czwarty. Nie chcę nic sugerować ani interpretować, ale jestem przekonany, że obecnie obserwujemy wyjątkowe zjawiska. Biblia je zapowiada jako wydarzenia poprzedzające ogromne Boże poruszenie. Warto także zwrócić uwagę na to, w jakim kontekście Biblia wymienia te zjawiska. Słupy dymu, znaki na słońcu i księżycu są przytoczone za innym znanym biblijnym fragmentem: A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha (Ks. Joela 3:1–2). I wtedy, jak mówi Pan: I ukażę znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana (Ks. Joela 3:3–4).

Ten dzień będzie straszny dla tych, którzy Boga nie znają, ale wielki i podniosły dla tych, którzy z Bogiem chodzą. Nadchodzi czas chwały, w pierwszej kolejności dla narodu izraelskiego. Pamiętajmy, że ta Boża obietnica, której my się trzymamy, a która zapowiada wielkie przebudzenie, najpierw była dana Żydom, Izraelowi.

Zatem, jak nigdy wcześniej, zobowiązuje to nas, chrześcijan, aby w tym czasie szczególnie błogosławić Żydów i ich kraj. Sądzę, że chodzi o wielkie przebudzenie, które nadchodzi, a w ukryciu już się rozpoczęło. Już teraz lawino narasta liczba rabinów mesjańskich, tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. Nie ujawniają oni jednak swojej tożsamości. Żydzi, Palestyńczycy, Egipcjanie masowo nawracają się do Chrystusa. Nadchodzi dla Kościoła czas, aby to dostrzec, błogosławić ich oraz oczekiwać Bożego poruszenia także w Kościele.

Te cztery zjawiska na niebie do czegoś nas, ludzi wierzących, zobowiązują. Nie bądźmy obojętni. Nadchodzi chwalebny czas dla Kościoła, dla Izraela, a nade wszystko czas uwielbienia naszego Boga. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze (Ew. Łuk. 21:28).