przelom-w-historii-polski-izraela
Henryk Wieja

Przełom w historii Polski, Izraela i narodów

Izrael
W dniach 25–29 stycznia 2015 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja Global Prayer Call (Globalne Wezwanie do Modlitwy). To szczególne wydarzenie zorganizowano z okazji 70 rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Konferencja ta była jednocześnie rozpoczęciem 100 dni modlitwy o Izrael, Kościół i narody. Jej inicjatorem był Harald Eckert, autor książki pt. „Izrael, narody i Dolina Decyzji”, a przygotowaniem konferencji zajęły się trzy organizacje, ze strony polskiej wspierane przez Irenę Stankiewicz i autora niniejszego artykułu.

Na konferencję GPC w Krakowie przyjechali przedstawiciele 25 narodów, liderzy służby modlitwy wstawienniczej ze wszystkich kontynentów. Przypuszczam, że żaden z uczestników tej wyjątkowej konferencji nie zdawał sobie sprawy, w jak przełomowym wydarzeniu będzie uczestniczył. Na konferencji wszyscy byli świadkami dokonującego się przełomu w historii świata i narodów.

Dwie znaczące rocznice 70 lat, a ściślej 100 dni pomiędzy nimi, nakreśliły ramy 100 dni Globalnego Wezwania do Modlitwy

Biblijne znaczenie 70 lat

Według kalendarza żydowskiego żyjemy obecnie w dekadzie lat 70. Rok 2015 jest żydowskim rokiem 5775. Dekada lat 70 rozpoczęła się we wrześniu 2009 r. (żyd. 5770), w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ważna symbolika biblijna 70 lat odnosi się do 70-letniej niewoli babilońskiej i wydarzeń opisanych w Księdze Daniela. Prorok Daniel zorientował się, że mija tych 70 lat i nadchodzi kres niewoli – zapowiadany przez proroka Jeremiasza (zob. Ks. Jer. 25:11–12). Ze względu na ten przełomowy moment w historii Daniel rozpoczął modlitwę połączoną z postem. W swoich modlitwach wszedł w miejsce ukorzenia, pokuty i błagania Boga o przebaczenie win jego przodków, utożsamiając się z nimi, przepraszając za ich postępowanie, ale ich nie osądzając. Daniel wołał: Panie! Wstyd nam, naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. […] zbuntowaliśmy się […] nie słuchaliśmy głosu Pana […]. Zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy (Ks. Dan. 9:8–15). Cytowany 9 rozdział Księgi Daniela jest przykładem modlitwy wstawienniczej za winy narodu, za grzechy poprzedniego pokolenia. Ważne odniesienie do 70 lat znajdujemy także w Psalmach. Według Ashera Intratera 70 lat obejmuje cykl jednej generacji (zgodnie z Psalmem 90:10), która zrodziła następną generację, by ta żyła i działała, gdy poprzednia powoli odchodzi.

Obecne rocznice 70 lat i ich duchowe znaczenie

Nie inaczej w obecnej dekadzie jesteśmy świadkami wielu 70 rocznic. Mija właśnie 70 lat od uwolnienia więźniów z kaźni Auschwitz-Birkenau, co ma dla Żydów potężne znaczenie. Kolejna 70 rocznica to zakończenie II wojny światowej, które zamknęło ten ciemny rozdział historii. Te dwie rocznice, a ściślej 100 dni pomiędzy nimi, nakreśliły ramy 100 dni Globalnego Wezwania do Modlitwy (Global Prayer Call) – jest to wezwanie do 100 dni modlitwy o Izrael, Kościół i narody. Módlmy się o Izrael, by jako naród przeżył czas Bożego nawiedzenia i poruszenia z Ducha Świętego, zgodnie z Bożą obietnicą. Módlmy się o Kościół, by stanął w miejscu swego powołania względem Izraela i wołał o jego zbawienie i przygotowanie się na przyjście Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Wołajmy w modlitwie także o narody, aby się upamiętały, wyrzekły antysemityzmu i okazały „narodami owczymi” (zgodnie z Ew. Mat. 25:31–33).

Módlmy się, byśmy jako Kościół lepiej rozumieli, jaka jest nasza odpowiedzialność za Izrael oraz za własny naród w kontekście czasów ostatecznych

Polin – miejsce schronienia

Konferencja GPC była prowadzona przez przedstawicieli dwóch narodów: Niemców i Polaków. Miało to ogromnie symboliczne znaczenie, bowiem te dwa narody sprawiły Żydom tak wiele bólu i cierpienia. Należy przy tym zaznaczyć, że winy Niemców i Polaków są bardzo różnie przez Żydów odbierane i przeżywane. W pewnym sensie Żydom nawet łatwiej przychodzi przebaczyć Niemcom, z których wywodzili się naziści, sprawcy i wykonawcy Holokaustu. Często o wiele trudniej jest im przebaczyć Polakom, ponieważ Polska (określana przez naród żydowski jako Polania, a jeszcze częściej Polin) od tysiącleci kojarzyła się z bezpieczeństwem, odpocznieniem, schronieniem, ojczyzną. Przez ponad 1000 lat Żydzi żyli w tej ziemi razem z Polakami, utożsamiając się z nimi i ich wspólną historią. To Polska przez 1000 lat była dla nich schronieniem, gdy inne kraje i narody ich wypędzały. Tak wielu z nich osiadło w naszym kraju, że w XVIII w. aż 80% Żydów z całego świata mieszkało w Polsce. To o Polsce prorokowali ich wieszczowie, że tu można odpocząć i żyć bezpiecznie… To Polska stała się dla Żydów drugą ojczyzną, gdy nie istniało państwo Izrael. Dlatego do dzisiaj tak trudno jest im pogodzić się z faktem, że polska ziemia okazała się największym cmentarzyskiem Żydów w czasie II wojny światowej. Dlatego tak trudno im zrozumieć, dlaczego Polin – miejsce bezpiecznego osiedlenia, ich dom – stał się miejscem największej kaźni w historii ludzkości.

Przestroga dla Kościoła i narodów w Piśmie Świętym

Równocześnie Polska i Polacy symbolizują postawę Kościoła, który – zamiast stać się dla Żydów miejscem schronienia i ucieczki – odwrócił się od nich i poprzez swoją teologię zastąpienia stworzył podwaliny antysemityzmu. Ten antysemityzm odradza się we współczesnej Europie oraz na innych kontynentach. Teologia zastąpienia, głosząca, że Bóg zrezygnował z Izraela i Żydów, zerwał z nimi przymierze i wybrał sobie inny, „duchowy Izrael” (chrześcijan, Kościół), ukształtowała fałszywy obraz Boga, który nie jest wierny przymierzom. Według tej koncepcji Bóg wyparł się Izraela i nie jest już Bogiem Izraela. W ten sposób odrzuca się to, co Bóg mówi sam o sobie jako o Bogu Izraela, którego przymierza i powołania są nieodwołalne na wieki. Przyjmując teologię zastąpienia, należałoby usunąć z Nowego Testamentu rozdziały 9–11 Listu do Rzymian, w których Bóg przestrzega chrześcijan wywodzących się z pogan, aby nie wynosili się ponad Żydów, ale modlili się o ich zbawienie.

Na konferencji GPC usługiwała m.in. siostra Joela z luterańskiego diakonatu w Darmstadt. Jego założycielka, Basilea Schlink, już w 1944 r., podczas II wojny światowej, rozpoczęła wśród narodu niemieckiego ruch pokuty za winy wobec Żydów. W czasie posługi siostry Joeli Duch Boży zaczął dokonywać procesu uleczenia w sercach wielu osób, które odczuły to w sposób trudny do opisania. Organizator konferencji i inicjator 100 dni modlitwy, Harald Eckert, w czasie koncertu w synagodze na Kazimierzu zwrócił się do obecnych tam polskich Żydów z prośbą o przebaczenie win jego narodu związanych z okrucieństwem nazistów na polskiej ziemi.

Przełom w wymiarze duchowym

Na konferencji w Krakowie dokonał się potężny przełom w przestrzeni duchowej. Ogromne znaczenie dla tego procesu miał moment, w którym przedstawiciel narodu polskiego poprosił przedstawicielkę narodu żydowskiego o przebaczenie tego, że Holokaust wydarzył się na polskiej ziemi, w przybranej ojczyźnie Żydów. Przeprosił za to, że Polacy nie unieśli ciężaru odpowiedzialności, by uchronić Żydów przed okrucieństwem nazistów, a często sami tchórzyli i byli sprawcami ich cierpienia. Po tym akcie pokuty Chuck Pierce ogłosił w modlitwie, że Bóg zdejmuje z Polaków poczucie winy, zdrady, wstydu i odrzucenia. Proklamował przełom w relacjach między narodami polskim i żydowskim, a także nowe miejsce Polski i Polaków w Europie oraz na świecie.

Wyjątkowy czas w dziejach

Zachęcam do uważnej lektury książki Haralda Eckerta, tej niezmiernie ważnej publikacji, oraz do dołączenia do 100 dni modlitwy. Po tych dniach bowiem, po 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej, rozpoczynają się trzy szczególne lata, wymagające czujnego i uważnego śledzenia wydarzeń w środowisku naturalnym i wszechświecie oraz dotyczących państwa Izrael – aż do kolejnej, 70 rocznicy powstania nowożytnego państwa Izrael (14 maja 2018 r.).

Żyjemy w fascynujących czasach: na naszych oczach Żydzi wracają do swojej ziemi. Jesteśmy świadkami wypełniania się proroctw dotyczących Izraela. Duchowe odnowienie Izraela jest nowym zjawiskiem, którego nie widziano od I w. naszej ery! W obecnym czasie obserwujemy także tetradę krwawego księżyca; nakłada się ona na kolejno występujące po sobie: święta Paschy i Święta Namiotów (w dwóch kolejnych latach). Módlmy się, byśmy jako Kościół lepiej rozumieli, jaka jest nasza odpowiedzialność za Izrael oraz za własny naród w kontekście czasów ostatecznych, które są bardziej ostateczne, niż się niektórym wydaje.